Zhaoheng Ni

RESEARCH SCIENTIST | NEW YORK CITY, UNITED STATES

Zhaoheng Ni is a Research Scientist at Meta working on torchaudio, an open-source library for audio and speech processing. His research interests are single-channel/multi-channel speech enhancement, speech recognition, etc.

Research Areas

Zhaoheng's Publications

July 26, 2022

ESPnet-SE++: Speech Enhancement for Robust Speech Recognition, Translation, and Understanding

Zhaoheng Ni, Brian Yan, Chenda Li, Robin Scheibler, Samuele Cornell, Shinji Watanabe, Wangyou Zhang, Xuankai Chang, Yanming Qian, Yen-Ju Lu, Yoshiki Masuyama, Yu Tsao, Zhong-Qiu Wang

July 26, 2022

March 01, 2022

Towards Low-distortion Multi-channel Speech Enhancement: The ESPNet-SE Submission to The L3DAS22 Challenge

Zhaoheng Ni, Chenda Li, Samuele Cornell, Shinji Watanabe, Wangyou Zhang, Xuankai Chang, Yen-Ju Lu, Zhong-Qiu Wang

March 01, 2022